TKB học phần 5, HK2 năm học 2022-2023 của lớp Liên thông

on .

Kính gửi các bạn sinh viên,

 
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin gửi đến các bạn thời khóa biểu lớp VB2 - Học phần 5 
 
Lớp dự kiến học từ ngày 15/5/2023 và kết thúc khoảng 08/8/2023.
 
 
 
Trân trọng thông tin đến các bạn sinh viên./.
 
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.