Cố vấn học tập

Lịch tiếp sinh viên Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

STT LỚP CVHT THỜI GIAN TIẾP SINH VIÊN
Thứ 2 3 4 5 6
1 CNTT001 Võ Tấn Khoa Sáng       X  
Chiều       X  
2 CNTT2017
CNTT2019
Nguyễn Thị Anh Thư Sáng         X
Chiều X        
3 CNTT2018
KHDL2019
Tạ Thu Thủy Sáng X        
Chiều X        
4 CNCL2018 1,2
KHDL2018
Nguyễn Văn Kiệt Sáng X X      
Chiều          
5 CNCL2019.1,2,3 Lưu Thanh Sơn Sáng X     X X
Chiều          
6 KHDL2020 Đỗ Trọng Hợp Sáng   X X    
Chiều          
7 CNTT2020 Võ Ngọc Tân Sáng          
Chiều     X   X
8 CNCL2020.1,2 Tô Quốc Huy Sáng X X      
Chiều          
9 CNTT2021 Phạm Thế Sơn Sáng   X      
Chiều         X
10 KHDL2021 Phan Trần Quốc Bảo Sáng       X  
Chiều   X      
11 CNCL2021.1,2 Huỳnh Văn Tín Sáng          
Chiều X X      
12   Nguyễn Tấn Cầm Sáng X     X  
Chiều          
13   Phạm Nhật Duy Sáng       X  
Chiều       X  
14   Nguyễn Thành Luân Sáng     X    
Chiều     X