Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Viết bởi User on . Posted in Thông báo hệ Cao học

Chương trình Đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ Công nghệ Thông tin) của trường Đại học Công nghệ Thông tin được thực hiện căn cứ vào:

  • Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHQG-HCM do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành kèm theo quyết định số 01/ĐHQG-ĐH&SĐH ,ngày 05 tháng 01 năm 2009.

  • Quyết định số 60/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/01/2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của ĐHQG-HCM do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 01/ĐHQG-ĐH&SĐH , ngày 05 tháng 01 năm 2009.

Nội dung Quy chế trong File đính kèm.