Thời khóa biểu các lớp VB2 Khóa 2020, 2021

on .

Chào các bạn sinh viên!

Khoa thông báo Lịch học đợt tiếp theo của Khóa 2020, 2021.

Ghi chú:

  • Tiết tối từ 5h45 - 8h45
  • Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30
  • Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30
STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Họ tên GV Ghi chú
1 IE005.M21.VB2 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.22 1 LT 20 KTTT 30/05/2022 25/06/2022 ThS. Tạ Thu Thủy Lớp 467
2 IT004.M21.VB2 Cơ sở dữ liệu Thứ 4, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16
4 LT+TH 20 P.ĐTĐH 23/05/2022 30/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy
3 MA004.M21.VB2 Cấu trúc rời rạc Thứ 7, Tiết 2345, P.B1.02
Thứ 7, Tiết 6789, P.B1.02
4 LT 17 P.ĐTĐH 13/06/2022 20/08/2022 ThS. Lê Hoàng Tuấn Lớp 357
4 IT005.M21.VB2 Nhập môn mạng máy tính Thứ 3, Tiết T, P.B2.20
Thứ 5, Tiết T, P.B2.20
4 LT+TH 17 P.ĐTĐH 06/06/2022 13/08/2022 ThS. Trần Bá Nhiệm
ThS. Bùi Thị Thanh Bình
5 NT213.M21.VB2 Bảo mật web và ứng dụng Thứ 4, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm Lớp 467
6 IE105.M21.VB2 Nhập môn đảm bảo và an ninh thông tin Thứ 6, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.20
4 LT+TH 30 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 TS. Nguyễn Tấn Cầm
7 IE303.M21.VB2 Công nghệ Java Thứ 3, Tiết T, P.B2.22
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.22
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 06/08/2022 ThS. Phạm Thế Sơn Lớp 357
8 IE106.M21.VB2 Thiết kế giao diện người dùng Thứ 5, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.16
4 LT+TH 13 KTTT 30/05/2022 23/07/2022 ThS. Tạ Thu Thủy

Lưu ý:

1. Lý thuyết và Thực hành học chung.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7.

Trân trọng.