Thông báo hệ Liên Thông

Thời khóa biểu lớp Liên thông trình độ đại học chính quy 9. 2022

Viết bởi Nguyễn Hồ Phương Thảo on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo đến các bạn học viên Thời khóa biểu tháng 9.2022

Thứ 2 3 4 5 6 7
Tiết

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

(17h45-21h)

(4 tiết)

Môn Giới thiệu ngành Quản lý thông tin Quản lý thông tin   Cấu trúc rời rạc Cấu trúc rời rạc
Giảng viên Vũ Văn Đông (11092)       Lê Hoàng Tuấn (80214) Lê Hoàng Tuấn (80214)
Mã lớp IE005.N11.LT IE103.N11.LT IE103.N11.LT.1   MA004.N11.LT MA004.N11.LT
Phòng học     ITC-B.404      
Số tín chỉ LT: 1 TC (15 tiết) LT: 3 TC (45 tiết) TH: 1 TC (15 tiết)   LT: 4 TC (60 tiết) LT: 4 TC (60 tiết)

Trân trọng thông báo đến các bạn học viên./.

Khoa KH&KTTT.