Thông báo hệ Liên Thông

TKB đợt 1 - ngành CNTT

Viết bởi To Quoc Huy on . Posted in Thông báo hệ Liên thông

Thứ 2

(18h-21h)

Thứ 3

(18h-21h)

Thứ 4

(18h-21h)

Thứ 5

(18h-21h)

Thứ 6

(18h-21h)

Thứ 7

(18h-21h)

Giới thiệu ngành

Cấu trúc rời rạc

Quản lý thông tin

Giới thiệu ngành

Quản lý thông tin

Cấu trúc rời rạc