Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và tỉ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin

on .

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và tỉ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nguyễn Thị Hoài - CH1802042

Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên theo học chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp đúng hạn là chưa cao (khoảng 30-40%). Một trong nhiều nguyên nhân là do thiếu chứng chỉ tiếng Anh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tốt nghiệp của sinh viên [1,2]. Trong đề tài này, tác giả tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên, và đề xuất một số giải pháp nhằm động viên và khuyến khích sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh đúng hạn.

Thông thường, tiến độ và tỉ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: bao gồm bản thân sinh viên (tuổi, giới tính, nơi học phổ thông, trình độ tiếng Anh đầu vào, kết quả học tập tiếng Anh tại trường đại học...), các quy định của Trường (như quy định về đăng ký các khóa tiếng Anh tự chọn hay bắt buộc, quy định về các văn bằng tiếng Anh thay thế...). Tất cả các nghiên cứu hiện tại đều không tiến hành phân tích sâu tầm ảnh hưởng của yếu tố kể trên cho tiến độ và tỷ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh.

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên và yêu cầu thực tiễn, nghiên cứu này đặt ra 2 mục tiêu chính: (A) Phân tích ảnh hưởng của biến độc lập lên 2 biến phụ thuộc: (1) tiến độ nộp chứng chỉ tiếng Anh và (2) tỷ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh, và (B) Đánh giá hiệu quả các nhóm môn tiếng Anh sinh viên đăng ký theo học đến tiến độ và tỉ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh.

Kết quả đạt được:

  • Phân tích được ảnh hưởng các yếu tố chủ quan từ bản thân sinh viên như: trình độ tiếng Anh đầu vào, hệ đào tạo, khoa, giới tính, kết quả học tập, điểm rèn luyện. Từ đó, rút ra được các kết quả về sự ảnh hưởng của các yếu tố trên đối với tiến độ và tỉ lệ nộp chứng chỉ tiếng Anh.
  • Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố khách quan từ các chính sách về đào tạo tiếng Anh của Trường như chính sách tiếng Anh quá trình, miễn giảm tiếng Anh quá trình, và chuẩn đầu ra tiếng Anh. Từ đó có thể thấy được tác động tích cực của việc thực hiện trong vai trò thúc đẩy việc học tập tiếng Anh.

Trân trọng.